REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE Angels Shop (zwany dalej: „Regulaminem”)

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.angelsshop.pl (zwany dalej: „Sklepem Angels Shop”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Sklepu Angels Shop jest: Pracownia Twórcza Sylwia Łepik adres siedziby: Myców 3/1, 22-540 Dołhobyczów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 921 185 51 40, REGON 364504460, oraz miejsce wykonywania działalności pod adresem Kalinowice 264 lok.10, 22-400 Zamość, adres e-mail: kontakt@angelsshop.pl

(zwana dalej: „Sprzedawcą”).

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Angels Shop (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Angels Shop jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Angels Shop jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu Angels Shop reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Angels Shop wykonywane są ręcznie i stanowią produkty kolekcjonerskie wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom upoważnionym.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie Angels Shop towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Angels Shop takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

OFERTA

1. Towary oferowane w Sklepie Angels Shop są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Angels Shop.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu Angels Shop zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie Angels Shop są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Angels Shop.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Angels Shop są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Angels Shop nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie Angels Shop jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Angels Shop jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu Angels Shop.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu Angels Shop,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,

c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu Angels Shop przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Angels Shop Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

8. Sklep Angels Shop rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz

b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni na terenie Polski i 14 dni na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

11. Po złożeniu zamówienia, Sklep Angels Shop wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚĆ

1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Angels Shop:

a. Przelewy24,

b. tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze Bank PEKAO SA:71 1240 2816 1111 0010 6811 0337

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera InPost na terenie Polski i Pocztą Polską zagranicą, na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy wynoszą:

a. 13 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem InPost Kurier do odbiorcy w Polsce,

b. W przypadku przesyłki do odbiorcy w innych krajach europejskich, należy wcześniej skontaktować się w sprawie o ustalenie kosztów przesyłki do danego kraju.

3. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.

4. Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu kom.725 440 777.

Adres odbioru towaru: Kalinowice 264/10 22-400 Zamość, na miejscu można zapłacić tylko odliczoną gotówką.

5. Sprzedawca dołącza rachunek do zamówienia lub na życzenie Klienta wystawia fakturę.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie przez dostawcę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie Angels Shop, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

a. zwrotowi nie podlegają produkty personalizowane wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, po akceptacji wykonanego towaru.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: Angels Shop, Pracownia Twórcza Sylwia Łepik, Kalinowice 264 lok.10, 22-400 Zamość, adres e-mail: zwroty@angelsshop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres zwroty@angelsshop.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zakupiony towar, bez kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar bez śladów użytkowania na adres: Pracownia Twórcza Sylwia Łepik, Kalinowice 264 lok. 10, 22-400 Zamość.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres:

Pracownia Twórcza Sylwia Łepik, Kalinowice 264 lok. 10, 22-400 Zamość lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@angelsshop.pl

2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego z protokołem szkody.

5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca na podstawie ustaleń z Klientem zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Angels Shop.

7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

1. Administratorem danych osobowych jest Sylwia Łepik Kalinowice 264 lok. 10, 22-400 Zamość.

2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

3. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

4. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail kontakt@angelsshop.pl

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej http://angelsshop.pl/regulamin i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.